• Keskkonnaehitus

    Keskkonnaehitus

  • Keskkonnaehitus

    Keskkonnaehitus

  • 1
  • 2

Projekteerime ja ehitame ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteeme s.h torustikud, reoveepumplad, puurkaev-pumplad, II-astme pumplad, veetöötlusjaamad ja reoveepuhastid. 

Ehitame ka kaugküttetorustikke.